Crkva sv. Marka

Trg svetog Marka 5


Crkva sv. Marka na Trgu svetoga Marka 5 jedan je od najvažnijih sakralnih spomenika grada Zagreba. Župna je crkva Gradeca, građanskog dijela grada. Podignuta je u 13. stoljeću kao trobrodna, troapsidalna, gotička dvoranska crkva. Glavni portal na južnom pročelju podignut je krajem 14. i početkom 15. stoljeća. Crkvi je u drugoj polovici 17. stoljeća dograđen zvonik, a od 1876. do 1882. temeljito je restaurirana u neogotičkom stilu, i to prema projektu bečkog arhitekta Friedricha Schmidta, koji će djelomično preraditi njegov učenik Herman Bollé. Tom je prilikom barokni namještaj zamijenjen novim, neogotičkim. Proširen je dio prozora crkve, na koje su postavljeni vitraji, dograđen je novi portal na istočnoj strani, a crkva je pokrivena polikromnim glaziranim crijepom s, na južnoj strani, motivima grbova Trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije te grada Zagreba. Nova restauracija izvodila se od 1936. do 1938. godine. Tada je namještaj iz vremena neogotičke restauracije najvećim dijelom uklonjen iz crkve. U ulaznom dijelu dograđen je novi kor, a crkva je oslikana freskama Joze Kljakovića sa scenama iz Kristova života, dok je kapela svetih Fabijana i Sebastijana (uređena od nekadašnje sakristije) oslikana scenama iz hrvatske povijesti. Nove oltare u apsidama glavnog i bočnih brodova, sa skulpturama Raspeća Kristova, Bogorodice s djetetom i Oplakivanjem izradio je Ivan Meštrović. (D. Damjanović)